دقت برینگ

دقت برینگ Precision of bearing

      برینگ‏ها بر حسب شرایط کارکرد از قبیل سرعت دورانی، میزان بار وارده و دمای کارکرد با دقت‏های متفاوتی تولید می‏شوند، معمولاً برای شرایط نرمال کارکرد (دما، فشار و سرعت)، برینگ‏ها با دقت کلاسه نرمال تولید می‏شوند.

سایر کلاس‏های دقت برینگ‏های تولیدی به شرح ذیل می‏باشد که بصورت پسوند در ادامه شماره تایپ برینگ آورده می‏شود.

P6 : دقت برینگ مطابق ISO class 6

P5 : دقت برینگ مطابق ISO class 5 (بیشتر از P6)

P4 : دقت برینگ مطابق ISO class 4 (بیشتر از P5)

EP : دقت افزایش یافته جهت نیازمندیهای با کاربردهای ویژه

SP : دقت ویژه با دقت ابعادی مشابه P5 و دقت چرخشی مشابه P4

UP : دقت فوق‏العاده با دقت ابعادی مشابه P4 و دقت چرخشی بیشتر از P4

 

برینگ‏های تولیدی شرکت بلبرینگ ایران در کلاسه دقت نرمال تولید می‏شوند.

 

دمای کارکرد برینگ

 

برینگ‏های تولیدی بر حسب شرایط دمای کارکرد در پنج رده به شرح ذیل تقسیم می‏شوند.

S0 : رینگ‏های داخلی و بیرونی برینگ حداکثر تا 150ºC قابلیت کارکرد دارند.

S1 :   200ºC≥ دمای کارکرد برینگ

S2 :   250ºC≥ دمای کارکرد برینگ

S3 :   300ºC≥ دمای کارکرد برینگ

S4 :   350ºC≥ دمای کارکرد برینگ

توضیح اینکه برینگ‏های تولیدی شرکت بلبرینگ ایران از نوع S0 بوده و تا 150ºC قابلیت کارکرد دارند.

پارامترهای S0 تا S4 به عنوان پسوند در ادامه شماره تایپ برینگ آورده می‏شود.